El tiempo - Tutiempo.net

Sol·licitud de bonificació de l'IBI per a famílies nombroses

Gaudiran de bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost per l’immoble que constitueix el domicili familiar habitual.

 • Qui el pot demanar:
  Els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, en els termes continguts a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses i normativa posterior que la desenvolupa o modifica, segons els requisits següents:
  • considerar com a domicili familiar habitual l’immoble en el que constin empadronats tots els membres de la unitat familiar.
  • considerar que integren la unitat familiar, tots els membres empadronats al domicili familiar habitual vinculats amb algun grau de parentiu.
  • acreditar el titular a efectes de l’IBI, almenys 2 anys de residència habitual a l’immoble objecte de bonificació, comptats amb anterioritat al meritament de l’Impost. Aquest requisit no serà necessari quan es produeixi un canvi de domicili i el titular de l’immoble ja gaudís de l’aplicació d’aquesta bonificació al municipi.
 • Canals de tramitació
 • Quan es pot sol·licitar:
  Durant el mes de gener de l'any en curs.

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i de vigència anual, i per a la seva aplicació cal que els interessats la sol·licitin per escrit cada any, declarant reunir les condicions de subjecte passiu de l'impost i de titular de família nombrosa.

 • Preu:
  Gratuït
 • Documentació necessària:
  - títol acreditatiu de família nombrosa
  - certificat d’empadronament i/o convivència de la unitat familiar
  - fotocòpia del rebut de l'IBI de l’immoble de referència, corresponent a l'any anterior.

botoetauler

botoenotum

botoetram