El tiempo - Tutiempo.net

Convocatòria de sessió ordinària

Sala de PlensEs convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural Serè el proper dijous dia 16 de juliol de 2020 a les 19.00h.

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

1.-  Ple ordinari: 16 gener 2020

2.-  Ple extraordinari: 6 febrer 2020

3.-  Sessió extraordinària : 25 maig 2020

DONAR COMPTE/RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L'ALCALDIA

4.-  Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 23 al núm. 257 de 2020

5.-  Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 258 al núm. 275 de 2020

6.-  Ratificació del Decret declarant la impossibilitat d’execució del contracte de concessió de servei de llar d'infants municipal amb motiu del COVID19

DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS EXPEDIENTS:

7.-  Dació de compte de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost

8.-  Dació compte informe morositat 4T/2019

9.-  Dació de compte de l'informe d'execució trimestral corresponent al 4rt trimestre de 2019

CORRECCIÓ D'ERRADES DE L'ACORD D'INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE 6/2/2020

10.-  Correcció d'errades de l’acord d’increment retributiu del personal de la Corporació municipal de 6/2/2020

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL, EXERCICI 2019

11.-  Aprovació del compte general, exercici 2019

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2020

12.-  Modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits de diferents àrees de despesa

13.-  Aprovació inicial de la Modificació de Pressupost per suplement de crèdit

MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT

14.-  Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament (RLT)

APROVACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LES BORGES GESTIÓ

15.-  Aprovació dels acords adoptats pel Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Les Borges Gestió en data 7/7/2020

PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT

16.-  Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME DE L'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

 

Llegir 2963 vegades
Dimecres, 15 Juliol 2020 11:12