Comaigua, com a empresa gestora del servei d'aigües del terme municipal de les Borges del Camp, treballa per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja de l’aigua. Per a això, compleixen tots els requisits higienicosanitaris establerts per la legislació vigent per tal de protegir la salut de les persones.

Han desenvolupat un Pla de control analític anual que consensua amb l’autoritat sanitària la freqüència, així com els diferents paràmetres que cal analitzar, per assegurar sempre el compliment total dels decrets (Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que regula els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, i el Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, que regula els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·la).

Totes les analítiques les fa un laboratori extern certificat que garanteix els màxims estàndards de fiabilitat pel que fa als resultats obtinguts. Aquests resultats són posteriorment enviats al Ministeri de Sanitat i bolcats al Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC).

Així mateix, disposen de sistemes de control en continu, que permeten, mitjançant un sistema de telecomandament i telecontrol, controlar i corregir en continu indicadors de qualitat de l'aigua tals como el clor residual, el pH, la conductivitat i la terbolesa, etc.

Aquests controls automàtics complementen els controls efectuats en laboratori en compliment del Pla de Control de Qualitat de l'Aigua Potable pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum.

Oficina Comarcal Comaigua
C/ Raval de Gràcia, 38
43850 Cambrils
977 992 512 / 900 100 341
www.comaigua.cat