Registre Civil

El registre civil és una funció administrativa que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatiu a l'estat civil de les persones naturals i altres que les lleis li encomanin.

Jutjat de Pau

El Jutjat de Pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al municipi i representa el primer esglaó de l'aparell judicial en tots aquells municipis en què no hi hagi Jutjats de Primera Instància i Instrucció.