El paper moneda a les Borges del Camp

En aquest apartat trobareu la informació de les primeres emissions de paper moneda, així­ com una mostra dels bitllets de l'època.

Primera emissió de paper moneda

1a emissió paper moneda

La primera emissió de paper moneda de les Borges del Camp (...), és de principis del 1937, amb Pere Giol Freixes com alcalde. Disposava de dos valors: 50 cèntims i 1 pesseta, per un import de 1.500 pessetes. Els dos bitllets, mil de cada, s'imprimiren a tres tintes sobre paper beige a una sola cara i no duen data.

El bitllet d'1 pesseta, sèrie A, amida 72 x 93 mm. Ens emissor: "Consell Municipal Borges del Camp" (sense l'article). El valor en xifra a cada escaire i un de centrat amb la paraula "pesseta". Té un requadre puntejat vermell, les lletres blau marí amb unes filigranes verdes de fons i la numeració reimpresa en negre. Du al mig la signatura manuscrita de T. Pujol, Teodor Pujol i Salvadó, sense especificar el càrrec. Centrat sobre el bitllet hi ha el segell municipal durant la República estampat en color blau (l'escut d'Espanya amb corona murallada) amb el text circular "Ajuntament Constitucional * Les Borges del Camp". També apareix una impressió digital lila a l'esquerra, per Turró una forma insòlita de legalitzar els bitllets i dificultar possibles falsificacions, fet que no és exclusiu d'aquesta emissió. Òbviament, hi pot haver variacions no catalogades a partir de la signatura, el segell, la marca digital, la intensitat de les diferents tintes usades i si els senyals d'autenticació es van fer en tota l'emissió i, finalment, si el tall de guillotina va ser igual per tota la sèrie. A peu de bitllet hi consta la impremta que els va imprimir: "Imp. Col·lectiva - S. Anna, 19 Reus".

 

El bitllet de 50 cèntims

Bitllet de 50 cèntims

El bitllet de 50 cèntims té les mateixes característiques descriptives que el d'1 pesseta, excepte en el valor numèric en els quatre escaires: "0'50" (pesseta). Aquesta denominació en xifres hauria d'haver estat la mateixa que es troba centrada en el bitllet: "50 cèntims" (...). Tot i que el valor és equivalent, mitja pesseta no deixa de ser una designació popular que es va escolar en números fins al mateix paper moneda de circulació.

El mateix fet succeí a les Borges Blanques: "Val per 0'50 ptes." i en altres municipis com Botarell, Montbrió del Camp, una emissió d'Alforja, etc. A partir de les afirmacions de Crusafont i Balaguer (1993) en el sentit de no considerar emissions anteriors (de la guerra del Francès i la de la primera guerra Carlina) per a que la pesseta esdevingués unitat monetària l'any 1868, llavors es pot establir que aquelles pessetes es van encunyar a Catalunya com a denominació popular en el valor nominal.

Veure: Pere Giol Freixes, alcalde de la primera emissió de paper moneda.

 

Segona emissió de paper moneda

2a emissió paper moneda, bitllet d'1 pesseta

Aquesta segona emissió es produeix al 1937 amb Bonaventura Guinjoan Sendrós com a alcalde. Concretament és una tirada de tres bitllets: 25, 50 cèntims i 1 pesseta impresos a dues tintes (més la del numerador) i dues cares, sobre paper blanc. El bitllet d'1 pesseta, sèrie A, amida 65 x 115 mm. Està imprès en color rosat, les lletres en blau marí i la numeració en vermell. Els bitllets de 50 i 25 cèntims, sèrie B i C, tenen les mateixes mides: 57 x 105 mm. El bitllet de 50 cèntims és de color lila, lletres en negre i la numeració en vermell. El de 25 cèntims, color morat, lletres vermelles i la numeració en negre.

 

2a emissió paper moneda, billet de 50 cèntims

Tots tres bitllets de la segona emissió duen impresos els mateixos símbols i elements decoratius. A l'anvers hi ha les quatre barres envoltades per un cercle, una vora tramada i el valor en lletres abreujades (Pta i Cts) 4 i en xifres correctament usades i als cèntims. El nom de l'organisme emissor: "Ajuntament de Borges del Camp" (també sense l'article), la llegenda "La Caixa Municipal reintegrarà al portador" i les signatures impreses de l'alcalde, el secretari interventor i el dipositari: Bonaventura Guinjoan i Sendrós, Josep Maria Àvila i Aragonès i Salvador Daroca i Valero, respectivament. En el revers apareix el valor en lletres completes i en xifres correctes, la numeració i la sèrie. De fons es veu una imatge de la vila des de migdia centrada en el campanar de l'església parroquial que sobresurt del contorn del nucli urbà i de la línia de fons que són les muntanyes de la Mussara. Cap dels tres valors no porten imprès l'any ni la data d'emissió però Turró els hi assigna el 1937 per a tots tres en el seu inventari.

2a emissió paper moneda, bitllet de 25 cèntims

Poques emissions municipal es van fer tan caracteritzades: un color per a cada valor, de mida més gran el superior, etc. i amb referències visuals al municipi on anava destinat: la imatge de la vila a partir d'una fotografia i no pas d'un dibuix, com els tres bitllets d'aquesta segona emissió de les Borges del Camp, comparables, per la qualitat gràfica i pels motius, amb els de millor factura de la Guerra Civil. Estranya l'absència de l'escut municipal, per oblit o per desús, i la data d'emissió. Més freqüent és la presència de les quatre barres o el segell municipal, ultra el nom de l'organisme emissor i les diferents formes d'autenticar el valor: signatures, data de l'acord, numeració, validesa, reintegrament, etc. Entre les emissions municipals destaca la del Consell Municipal de Reus on hi ha representats 16 personatges il·lustres, entre ells el general Prim, Fill Il·lustre de Reus. La imatge de qui va promoure els canvis revolucionaris del 1868, que suposaren el naixement de l'actual pesseta, s'imprimia a la sèrie A dels bitllets reusencs de 50 cèntims.

Veure: Bonaventura Guinjoan Sendrós

Més informació a l'apartat: Monografies
Pàmies i Freixas, Josep: Rals, duros, cèntims i emissions municipals: de la pesseta a l'euro.