RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES DE SERVEIS ADMINISTRATIUS

OBJECTE

El present web té con objecte avançar cap al concepte d'administració oberta, presentant de forma digitalitzada la oferta de serveis que l'Ajuntament de les Borges del Camp dóna als seus ciutadans, facilitar l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de que disposa l'ajuntament sobre la població, difondre les activitats i serveis oferts des de l'ajuntament, i fer servir Internet com un mitjà rellevant en la interacció amb el ciutadà, ajustant l'Administració Local a les noves necessites del segle XXI. L'Ajuntament de Les Borges del Camp (Baix Camp), provist de CIF P-4303100-D,  actua com titular, responsable, dinamitzadora i gestora de continguts del present Web. L'Ajuntament informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per l'Ajuntament en el mateix moment que l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

L'Ajuntament no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i l'ajuntament no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de l'Ajuntament ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la Web de l'Ajuntament com a d'accedir a la informació d'altres webs des de la Web de l'Ajuntament. En aquest sentit cal destacar que amb l'objectiu de facilitar al màxim la gestió a l'usuari, el Web de l'Ajuntament pot tenir connexions directes tipus “finestretes” entre altres amb: Agència Catalana de Certificació. Consorci Administració Oberta de Catalunya. Oficina Virtual de Tràmits (Generalitat de Catalunya). L'usuari d’aquest serveis facilitats pel web de l’Ajuntament, entén que les condicions legals de la navegació a aquestes webs, és en tot moment responsabilitat de cadascuna, no sent responsable l'Ajuntament per cap concepte ni directe ni indirecte de qualsevol incident o perjudici que pugui patir l’usuari per dita navegació.

VINCLES O ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNS

Es prohibeix expressament establir el vincle amb www.lesborgesdelcamp.cat des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, l'ajuntament ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenteix la seva inclusió, excepte autorització expressa.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

En aquesta Web es poden estar utilitzant galetes (cookies) en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació: Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la Web. Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la Web. Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. L'ajuntament pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. L'ajuntament ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s'adverteix que els continguts d' aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i d'altra la dinamització i el foment de les activitats dins de la població segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT  

L'ajuntament declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, l'ajuntament no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. L'ajuntament no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que l'ajuntament realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL, INTEL·LECTUAL i DRET REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA.  

Els continguts prestats per l'ajuntament així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines Web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

En general per reutilitzar la informació d'un web, cal seguir les condicions següents:

a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.

b) Esmentar sempre la font de la informació.

c) Esmentar la data de l'última actualització de la informació.

Cal contactar amb l'ajuntament o organisme responsable corresponent i citar sempre l'autor o el titular dels drets. Així mateix, la reutilització d'informació es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin. No s'autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Ajuntament de les Borges del Camp en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de dit Ajuntament i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

En particular del present web es determina que queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de l'ajuntament.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari,  marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de l'ajuntament o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del com els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de l'ajuntament.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades distintes de les pertanyents a les autoritzades per l'ajuntament, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

L'ajuntament és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i als serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

L'ajuntament en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de l'ajuntament, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i veraç el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a l'ajuntament per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a l'ajuntament, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de L’ajuntament.

D'acord amb l'assenyalat en el paràgraf anterior, l'ajuntament queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l'esforç portat a terme per l'ajuntament per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de l'ajuntament sense el consentiment previ, exprés i per escrit de l'ajuntament Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de l'ajuntament sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

L'ajuntament no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de l'ajuntament.

COMUNICACIÓ SEGURA

En alguns tràmits les comunicacions de l’usuari del web es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels usuaris. Aquest sistema permet xifrar la informació transmesa entre l’usuari i l'ajuntament. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" amb l'icona d'un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT  

Aquestes condicions generals es regeixen i s'interpreten d'acord amb les lleis estatals i autonòmiques que li siguin d'aplicació.

La resolució dels conflictes o controvèrsies jurídiques que es puguin generar en relació amb aquestes condicions generals d'ús del web, podran ser sotmesos a mediació i/o arbitratge, a través de la Junta  Arbitral de Consum de competent, o davant la jurisdicció contenciós - administrativa de Tarragona.