Vés al contingut

Convocatòria de sessió ordinària del ple

Es convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el proper dijous dia 11 de maig de 2023 a les 19.00h.

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

1. Ple ordinari de 29 de març de 2023

2. Ple extraordinari de sorteig de meses electorals

DACIÓ EN COMPTE

3. Dació en compte de l'Informe resum de control intern de l'exercici 2022

4. Dació de compte de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost (Compte 413)

5. Dació en compte de la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2022

6. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 16 al núm. 231 de 2023

SERVEIS ECONÒMICS

7. Aprovació inicial de la Modificació de crèdit núm. 5/2023, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

SECRETARIA

8. Aprovació dels models de declaració sobre causes d’incompatibilitat i activitats així com de declaració sobre béns i drets patrimonials necessaris a efectes de la seva inscripció en el registre d’interessos i de la publicitat en el portal de transparència.

INFORME D'ALCALDIA

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Comparteix